Balsamterpentin 5 liter

Claessons

Produktbeskrivning

675 kr

Terpentin av tall, till spädning av färg, linolja och tjära, rengöring av penslar o.dyl. 100 % vegetabilisk.

Produktspecifikationer

Signalord och faroangivelser:
FARA


Brandfarlig vätska och ånga.


Skadligt vid förtäring.


Kan vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna.


Skadligt vid hudkontakt.


Irriterar huden.


Kan orsaka allergisk hudreaktion.


Orsakar allvarlig ögonirritation.


Skadligt vid inandning.


Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Relaterade produkter

Bygg­nads­vård

Här hittar du produkterna för renovering i originalstil oavsett om det gäller knoppar, beslag, el & belysning, färg & tapetet, m.m. Från kända varumärken som Gysinge, Eskilstuna Kulturbeslag, Falu Rödfärg, m.fl.

Till sortimentet

Will suddreth o54 Rj F C7xo unsplash