Balsamterpentin 1 liter

Claessons

Produktbeskrivning

från 159 kr

Terpentin av tall, till spädning av färg, linolja och tjära, rengöring av penslar och dylikt. 100 % vegetabilisk.

Finns även i 5-liters plåtburk: 675 kr.

Balsamterpentin används som lösningsmedel, smörjämne, rengöringsmedel och spädningsmedel, framförallt i byggnadsvårdssammanhang tillsammans med trätjära och linolja, exempelvis som beståndsdel i roslagsmahogny, halvolja eller till spädning av linoljefärg.

Balsamterpentin har egenskapen att binda syreatomer, oxideras, och samtidigt kunna avge syre, reduceras, som möjliggör att t.ex linolja kan torka genom oxidation. Terpentinen fungerar alltså som ett torkmedel, särskilt för oljor som skall torka inne i trä utan tillgång till luft.

Balsamterpentin framställs ur kådämnen som destilleras till olika beståndsdelar som t.ex harts, kolofonium, terpentinoljor av varierande viskositet och flyktighet.

Produktspecifikationer
 • Signalord och faroangivelser:
  FARA
 • Brandfarlig vätska och ånga
 • Skadligt vid förtäring
 • Kan vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna
 • Skadligt vid hudkontakt
 • Irriterar huden
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • Orsakar allvarlig ögonirritation
 • Skadligt vid inandning
 • Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter


Relaterade produkter

Bygg­nads­vård

Här hittar du produkterna för renovering i originalstil oavsett om det gäller knoppar, beslag, el & belysning, färg & tapetet, m.m. Från kända varumärken som Gysinge, Eskilstuna Kulturbeslag, Falu Rödfärg, m.fl.

Till sortimentet

Will suddreth o54 Rj F C7xo unsplash